Quốc hội thông qua nghị quyết giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

Bình luận Khôi Nguyên • 15:18, 19/06/20

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sáng ngày 19/6, Quốc hội thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết này với 91,10% đại biểu Quốc hội tán thành. Theo đó, Nghị quyết quyết nghị những vấn đề sau:

Về đối tượng áp dụng: Điều 1 nêu, Nghị quyết quy định đối tượng áp dụng là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã; Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập.

Về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: Điều 2 nêu, Nghị quyết giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng. Doanh nghiệp căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này để tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

Về điều khoản thi hành: Điều 3 nêu, Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020. Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị quyết này.

Ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách cho biết, với việc mở rộng đối tượng được giảm thuế, số giảm thu ngân sách Nhà nước năm 2020 tăng từ 15.840 tỷ đồng lên khoảng 23.000 tỷ đồng so với phương án Chính phủ trình.

Việt Nam Chính trị


BÀI CHỌN LỌC

Quốc hội thông qua nghị quyết giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020