Lùi thời điểm cải cách tiền lương 1 năm, đến 1/7/2022

Bình luận Khôi Nguyên • 10:41, 12/10/20

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới của cán bộ, công chức, viên chức sẽ chậm 1 năm, lùi đến 1/7/2022 thay vì 1/1/2021 như Nghị quyết số 27/NQ-TW trước đó.

Tại Hội nghị Trung ương 13, Ban Chấp hành Trung ương đã biểu quyết thông qua những quyết sách quan trọng, trong đó, tán thành với kiến nghị về thời điểm chính thức thực hiện chế độ tiền lương mới của cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể, thời điểm chính thức thực hiện chế độ tiền lương mới sẽ được lùi đến 1/7/2022, thay vì 01/01/2021 như Nghị quyết số 27/NQ-TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Ban cán sự Đảng Chính phủ được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chế độ tiền lương mới, đảm bảo phù hợp với tình hình kinh tế và khả năng ngân sách…

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Trung ương cho rằng, trước mắt cần tăng cường công tác phân tích, dự báo tình hình dịch bệnh và triển vọng kinh tế - xã hội thế giới, trong nước từ nay đến hết năm 2020 và các năm 2021-2022; tiếp tục rà soát thật kỹ, xác định đúng các chỉ tiêu chủ yếu, các cân đối lớn của nền kinh tế, định hướng phát triển một số ngành, lĩnh vực quan trọng và những nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp có tính đột phá, khả thi cao...

Trước đó, vào giữa năm 2018, Ban Chấp hành Trung ương đã ra Nghị quyết 27/NQ-TW về cải cách chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Theo đó, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được trả theo vị trí việc làm. Lương cơ sở và hệ số lương như hiện nay sẽ bị bãi bỏ, thay vào đó là các bảng lương mới phản ánh đúng năng lực thực chất và khả năng đáp ứng công việc của cán bộ, công chức, viên chức…

Việt Nam Chính trị


BÀI CHỌN LỌC

Lùi thời điểm cải cách tiền lương 1 năm, đến 1/7/2022