Tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường trong vận chuyển hàng không

Bình luận Khôi Nguyên • 10:05, 28/08/20

Trong Nghị định số 97/2020/NĐ-CP vừa được ban hành, Chính phủ quyết định tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không.

Cụ thể Nghị định 97/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Đối với tính mạng, sức khỏe khi vận chuyển hành khách, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tăng từ 100.000 đơn vị tính toán lên thành 128.821 đơn vị tính toán/1 hành khách.

Đối với thiệt hại do vận chuyển chậm hành khách, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường  tăng từ 4.150 đơn vị tính toán lên thành 5.346 đơn vị tính toán/1 hành khách.

Đối với vận chuyển hành lý (gồm cả hành lý ký gửi và hành lý xách tay), mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do mất mát, thiếu hụt, hư hỏng hoặc do vận chuyển chậm tăng từ 1.000 đơn vị tính toán lên thành 1.288 đơn vị tính toán/1 hành khách.

Đối với vận chuyển hàng hoá, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do mất mát, thiếu hụt, hư hỏng hoặc do vận chuyển chậm tăng từ 17 đơn vị tính toán lên thành 22 đơn vị tính toán/1kg hàng hoá.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2020.

Khoản 1 Điều 166 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29/6/2006 quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển.

Điều 166. Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển

1. Người vận chuyển được hưởng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau:

a) Đối với vận chuyển hành khách, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của hành khách là một trăm nghìn đơn vị tính toán cho mỗi hành khách;

b) Đối với vận chuyển hành khách, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vận chuyển chậm là bốn nghìn một trăm năm mươi đơn vị tính toán cho mỗi hành khách;

c) Đối với vận chuyển hành lý, bao gồm cả hành lý ký gửi và hành lý xách tay, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do mất mát, thiếu hụt, hư hỏng hoặc do vận chuyển chậm là một nghìn đơn vị tính toán cho mỗi hành khách; trường hợp hành khách có kê khai giá trị của việc nhận hành lý ký gửi tại địa điểm đến và trả một khoản phí bổ sung thì người vận chuyển phải bồi thường theo mức giá trị đã được kê khai, trừ trường hợp người vận chuyển chứng minh được rằng giá trị đã kê khai lớn hơn giá trị thực tế;

d) Đối với vận chuyển hàng hóa, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do mất mát, thiếu hụt, hư hỏng hoặc do vận chuyển chậm là mười bảy đơn vị tính toán cho mỗi kilôgam hàng hóa; trường hợp người gửi hàng có kê khai giá trị của việc nhận hàng hóa tại nơi đến và trả một khoản phí bổ sung thì người vận chuyển phải bồi thường theo mức giá trị đã được kê khai, trừ trường hợp người vận chuyển chứng minh được rằng giá trị đã kê khai lớn hơn giá trị thực tế.

Việt Nam Chính trị


BÀI CHỌN LỌC