3 thay đổi lớn về cách tính lương hưu theo luật lao động mới

Bình luận Khôi Nguyên • 10:39, 22/09/20

Giúp NTDVN sửa lỗi

Từ ngày 1/1/2021, Luật Lao động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó có 3 thay đổi lớn về cách tính lương hưu mà người lao động nên biết.

3 thay đổi lớn về cách tính lương hưu áp dụng theo luật lao động mới như sau:

1. Thay đổi số năm đóng BHXH với lao động nam

Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2014 quy định, mức lương hàng tháng đối với người lao động (NLĐ) được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH được áp dụng theo Điểm a Khoản 2 Điều 56 và Điểm a khoản 2 Điều 74.

Như vậy, nếu nghỉ hưu vào năm 2021, số năm đóng BHXH của NLĐ sẽ được tính 19 năm (tăng 1 năm so với năm 2020).

2. Thay đổi điều kiện hưởng lương hưu

Khoản 2 Điều 169 Bộ Luật lao động số: 45/2019/QH14 ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2019 quy định, từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu sẽ được điều chỉnh tăng.

Theo lộ trình mới được quy định, tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường đủ 62 tuổi đối với lao động nam (vào năm 2028) và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ (vào năm 2035).

Đối với các công việc có yếu tố nguy hiểm, nặng nhọc, độc hại… thì có những quy định riêng.
Đối với các công việc có yếu tố nguy hiểm, nặng nhọc, độc hại… thì có những quy định riêng. (Ảnh minh họa: Công đoàn Công Thương Việt Nam)

Như vậy, từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động bình thường:

    • Đối với nam: đủ 60 tuổi 3 tháng;
    • Đối với nữ: đủ 55 tuổi 4 tháng.

Tiếp theo đó, mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

3. Thay đổi điều kiện hưởng lương hưu khi bị suy giảm lao động

Từ năm 2021, với người thuộc diện bị suy giảm khả năng lao động, điều kiện hưởng lương hưu được thay đổi theo quy định mới tại điểm b, Khoản 1, Điều 219 Bộ Luật Lao động 2019.

Theo đó, NLĐ đủ 20 năm đóng BHXH trở lên sẽ được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc các trường hợp sau:

  1. Bị suy giảm khả năng lao động từ 61 đến dưới 81% và có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu (đồng nghĩa với việc lao động nam phải đủ 55 tuổi 3 tháng và nữ phải đủ 50 tuổi 4 tháng, trước đây nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi).
  2. Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, có tuổi thấp hơn 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu (đồng nghĩa với việc lao động nam phải đủ 50 tuổi 3 tháng và nữ phải đủ 45 tuổi 4 tháng; trước đây nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45.

Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13

Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm.

Điều 74. Mức lương hưu hằng tháng

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 73 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm.

Bộ Luật lao động số: 45/2019/QH14

Điều 169. Tuổi nghỉ hưu

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Điều 219. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến lao động

1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 84/2015/QH13 và Luật số 35/2018/QH14:

b) Sửa đổi, bổ sung Điều 55 như sau:

Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%;

b) Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;

b) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.”

Việt Nam Chính trị


BÀI CHỌN LỌC

3 thay đổi lớn về cách tính lương hưu theo luật lao động mới