Virus đã lây sang khu vực quan chức Trung Quốc

Virus đã lây sang khu vực quan chức Trung Quốc. Tây Thành là nơi đặt trụ sở của rất nhiều cơ quan đầu não của chính phủ Trung Quốc Như trụ sở trung ương Đảng, Hội đồng Nhà nước, bộ tuyên truyền của ...
uudWtWOetPE