TỐI 4/6: Ông Trump: Trung Quốc nên trả 10.000 tỷ USD cho Mỹ và Thế Giới

https://youtu.be/FmAPR7_4M5I
FmAPR7_4M5I