Tổ chức Y tế Thế giới họp bàn cập nhật về Coronavirus

Tổ chức Y tế Thế giới họp bàn cập nhật về Coronavirus. Hôm nay, Tổ chức Y tế Thế giới đã tổ chức một hội nghị để cập nhật về dịch bệnh virus corona mặc dù dịch bệnh chưa được xác định ở mức ...
r8NOov3i4fI