TIN TRƯA 27/11: TT Trump “GIĂNG LƯỚI” với SẮC LỆNH từ năm 2018, MẺ CÁ RẤT LỚN

Bản tin trưa 27/11: - ‘Thả Kraken’ ở Michigan: Luật sư Powell tố gian lận quy mô lớn bằng Dominion - Phần mềm Dominion có tính năng đặc biệt cho phép nhập phiếu bầu bằng tay - ‘Bẫy lớn' với Sắc lệnh ...
_w4p27ag4gA