Tài liệu nội bộ tiết lộ ĐCSTQ đã biết về virus từ lâu trước khi công khai

Tại sao thế giới biết rất ít về virus cho đến khi quá muộn? Một tài liệu nội bộ mà chính quyền Trung Quốc ban hành, được biết với tên Tài liệu Số 3 dường như là lời giải thích.
zkuX8z0rtK4