Sự thâm nhập của ĐCSTQ vào Liên Hợp Quốc

Điểm tin: Những năm qua, Bắc Kinh đã thâm nhập Liên Hợp Quốc như thế nào? Các quốc gia đang xem xét lại sự phụ thuộc kinh tế vào TQ trong đại dịch toàn cầu;
X_k_SJrW34A