Quản lý vùng Toyota: Tôi chọn Đạo làm con đường cho sinh mệnh của mình

Thành công không phải là thứ cứ tranh giành mà có được, mà ở chỗ có thể xem nhẹ được mất, biết cho đi và biết thế nào là đủ. Sau mấy chục năm làm việc ở nhiều vị trí trong công ty, tôi cũng có được ...
YoHA7Q7LIck