"Người không biết" có thực sự là không có tội không?

Hơn 2500 năm trước, khi Phật Thích Ca Mâu Ni truyền Pháp ở thế gian, có một đệ tử thỉnh giáo Ngài rằng: "Bạch Thế Tôn, người ta nói người không biết thì không có tội, điều này thực hư ra sao, xin thỉnh Thế ...
MJHEMqq1QwE