Lá thư của cảnh sát kỳ cựu Vũ Hán khuyên răn đồng nghiệp

Lá thư của cảnh sát kỳ cựu Vũ Hán khuyên răn đồng nghiệp. Đầu tiên, dịch bệnh trước mắt thì việc cứu người là quan trọng nhất và cần có lòng khoan dung. Thứ hai, từ chối truy tìm cái gọi là "những ...
56eOqwsxEuI