Hình phạt hà khắc nhất: đánh gãy chân và đánh gãy răng

Hình phạt hà khắc nhất: đánh gãy chân và đánh gãy răng. Vào ngày 1/2, thành phố Hoàng Cương đã ban hành "lệnh đóng cửa các hộ gia đình nghiêm ngặt nhất", yêu cầu mỗi hộ gia đình chỉ cử một người ra ...
cO2EGjAOEQA