Đồng bằng sông Cửu Long oằn mình trong cơn hạn mặn lịch sử

"Hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long năm 2020 vượt mốc lịch sử năm 2016. Có nơi nước mặn xâm nhập sâu đến 110km khiến nước sông, nước sinh hoạt mặn chát. Hơn 90.000 hộ dân thiếu nước ngọt sinh hoạt..."
9ylubBmLubM