[Điểm tin] Ác Mộng Mới của Hong Kong | Trung Quốc Tử Hình Công Dân Úc | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt

Luật An ninh Quốc gia mới mà Trung Quốc đang thúc đẩy ở Hong Kong sẽ cho phép dẫn độ người sang Trung Quốc. Carrie Lam ủng hộ luật này; Trung Quốc định tử hình công dân Úc Karm Gilespie ngay lúc Australia xem xét áp ...
ywxbMfuAt3c