Dị tượng xuất hiện khắp Trung Quốc dấy lên nỗi lo sợ về thiên tai | Trung Quốc Tiêu Điểm

Dị tượng xuất hiện khắp Trung Quốc, cá nhảy lên khỏi mặt nước. Dấy lên nỗi sợ thiên tai sắp tới; Lụt lớn gây lở đất ở Trung Quốc; Bức ảnh cho thấy Bắc Kinh giống 'thị trấn ma'...
EK2Q1c77Fhs