Cuộc đối thoại giữa Vị Cao tăng và người vô Thần

Cuộc đối thoại giữa Vị Cao tăng và người vô Thần. Cao tăng: Thí chủ không tin nhất trên đời là gì? Người vô Thần: Cái gì tôi thấy thì mới tin, không thấy thì không tin. Cao tăng: Thí chủ rất thành ...
6uWoCb76tr0