Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu Thế chiến thứ III?

Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu Thế chiến thứ III? Trung Quốc là nước duy nhất chiến đấu trong cuộc chiến thực sự của thế kỷ 21. Hàng thập kỷ qua Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thầm lặng xâm lược ...
LftVJOVXatc