CDC Hoa Kỳ: Việt Nam thuộc 6 quốc gia đã bước vào giai đoạn lây nhiễm "cộng đồng"

CDC Hoa Kỳ: Việt Nam thuộc 6 quốc gia đã bước vào giai đoạn lây nhiễm "cộng đồng". CDC giải thích lây lan trong cộng đồng có nghĩa là có người đã bị nhiễm dịch, bao gồm cả những người không xác định được nhiễm như thế nào hoặc bị nhiễm ở đâu.
rgUyg5k6zVA