Tại sao tên trộm không dám lấy câu đối này?
Xả tâm phàm
Hoan hô