Thơ: Nữ anh hùng đất Việt - Lê Thị Hoa (1)
Thơ: CON TRAI
Thơ: Nhớ quê
Thơ: Chú ếch xanh
Thơ: GIÃN CÁCH
Thơ: Nữ anh hùng đất Việt - Lê Ngọc Trinh
Thơ: Nữ anh hùng đất Việt - Thiều Hoa (1)
Thơ: Nữ anh hùng đất Việt - Phật Nguyệt (1)
Thơ: Nữ anh hùng đất Việt - Vũ Thục Nương (1)
Thơ: Nữ anh hùng đất Việt - Lê Chân (1)
Thơ: Nữ anh hùng đất Việt - Thánh Thiên (1)