Thơ: CHẤP TRƯỚC
Thơ: Cái ác lên ngôi
Thơ: CÓ MỘT THIÊN THƯ
Thơ: TRỞ VỀ
Tại sao tên trộm không dám lấy câu đối này?