Nước Mỹ là địa ngục trần gian?
Bóng trăng qua cửa
Con đường chưa đi
Đi khắp phương trời
Ai đưa tôi về dòng sông thuở ấy?
Bài thơ "If" hay nhất của RUDYARD KIPLING