Quả báo oan nghiệt, “dâm dục” là vong mạng
Lưới Trời lồng lộng, thưa mà khó lọt
Lấy đức báo oán: câu chuyện về một ruộng dưa
Họa phúc do Trời định, phú quý có an bài