Người xưa phòng chống dịch bệnh như thế nào?
Ấu học Quỳnh Lâm - Bài 28: Hữu Sào thị