Thanh hương nhã cú (P-1): Đạo hiếu mẹ cha
Keo kiệt hại thân, Thần linh đều minh tỏ
Linh đan diệu dược: Biết sám hối kịp thời