Thơ: Anh hùng đất Việt - Trần Quốc Tuấn (Hưng Đạo Vương)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Văn thao võ lược, dụng binh như Thần, ba lần lập công đánh tan Nguyên Mông đế quốc. Hiếu tử trung thần, trời Nam hiển Thánh, ngàn năm linh khí yểm hộ xã tắc non sông. (Hoàng Mai)

Đức Thánh trời Nam, đệ nhất hùng (1)
Văn võ toàn tài, trọn hiếu trung
Bốn đời vì nước yên Thiên tử (2)
Ba lần phá giặc cứu non sông (3)
Hàm Tử, Chương Dương dìm Thát Đát (4)
Bạch Đằng, Vạn Kiếp quét Nguyên Mông
Lời hịch (5)  nghìn năm  còn văng vẳng
Với bầy xâm lược quyết không dung

08.2013

Đông Quan
__________

  1. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn được tôn vinh là Đức Thánh Trần. Năm 1257 ông được vua Trần Thái Tông phong làm Tiết chế (Tư lệnh) quân nhà Trần cho cuộc chiến tranh chống quân Nguyên lần thứ I. Năm 1283 ông được vua Trần Thánh Tông phong làm Quốc công Tiết Chế (Tổng Tư lệnh quân đội) cho cuộc chiến tranh chống quân Nguyên lần thứ II và thứ III.

  2. Trần Quốc Tuấn đã phục vụ cho bốn đời vua Trần: Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông và Anh Tông. Ngày xưa vua xưng là “Thiên tử” – nghĩa là con của Thượng Đế.

  3. Trần Quốc Tuấn đã chỉ huy quân đội nhà Trần trong cả ba cuộc chiến tranh chống quân Nguyên. Hàm Tử quan, Chương Dương độ, Tây Kết, Vạn Kiếp, Bạch Đằng là tên những chiến dịch lớn mà quân Trần đã từng bước đánh bại và hoàn toàn tiêu diệt đại quân nhà Nguyên.

  4. Thát Đát là tên gọi chung các bộ tộc gốc Thổ và gốc Mông Cổ. Thời nhà Trần gọi giặc Nguyên Mông là giặc Thát Đát.

  5. Bài Hịch Tướng sĩ được Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn viết và công bố toàn quân trước khi quân Nguyên sang đánh Đại Việt lần thứ II.BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Anh hùng đất Việt - Trần Quốc Tuấn (Hưng Đạo Vương)