Thơ: Anh hùng đất Việt - Lê Lợi (Lê Thái Tổ)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nhà Hồ cướp ngôi trái mệnh Trời, Minh chinh phạt Hồ nước tả tơi. Rồng ẩn Lam Sơn vươn mình dậy, diệt giặc lên ngôi thuận mệnh Trời. (Hoàng Mai)

Phất cao cờ nghĩa đất Lam Sơn (1)
Trăm khổ nghìn nguy dạ chẳng sờn
Lũng Nhai nguyện "xả thân cứu nước" (2)
Đông Quan thề "tha giặc an dân" (3)
Trăm trận lừng danh trang tuấn kiệt
Muôn đời nổi tiếng bậc anh quân
Quét sạch quân Minh, hưng đất Việt
Nước mất nhờ Vua nước lại còn (4).

06.2015

Đông Quan
___________

  1. Lê Lợi là vua đầu của nhà Lê Sơ. Ông phất cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn, Thanh Hóa và trải qua mười năm chiến đấu gian khổ và kiên cường. Sau khi đánh đuổi quân Minh ra khỏi nước ta ông lên làm vua, miếu hiệu là Lê Thái Tổ.

  2. Hội thề Lũng Nhai: Năm 1416, Lê Lợi đã cùng các hào kiệt cùng thề ở Lũng Nhai nguyện đánh đuổi giặc Minh cứu nước.

  3. Hội thề Đông Quan: quân Minh thề từ bỏ dã tâm xâm lược và rút về nước, và nghĩa quân Lam Sơn thề tha không tiêu diệt quân Minh trên đường rút quân khỏi nước ta.

  4. Nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần rồi làm mất nước ta vào tay giặc Minh. May thay đất Việt lại sinh ra đại anh hùng Lê Lợi, người đã cứu nước ta ra khỏi ách đô hộ của giặc và chấm dứt 20 năm Bắc thuộc.BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Anh hùng đất Việt - Lê Lợi (Lê Thái Tổ)