Ai đưa tôi về dòng sông thuở ấy?
Học trong thành ngữ: ‘Thái Công câu cá’