Trần Thiếu Mai: Danh họa thiên tài bạc mệnh
Giấc Mơ về Cuộc Sống Con Người - Michelangelo