Trương Tam Phong (P-9): Bốn lạng địch ngàn cân
Nghiêu Thuấn Vũ P-9: Khai sáng kỷ nguyên mới Hoa Hạ