Trận quyết chiến cuối cùng của nước Mỹ
Chớ đem thành bại luận anh hùng
Ông Trump sẽ như thế nào? Chúng ta có thể làm gì?