Đại Hồng Thủy (Kỳ 3): Trời mới, Đất mới
Đại Hồng Thủy (Kỳ 2): Con tàu của Noah