Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên
Chớ trở thành 'con lừa' trên núi đó...
Người đàn ông đáng kết giao nhất thế giới!