Chu thất tam mẫu – Ba người mẹ của nhà Chu
Gái ngoan dạy chồng
Một chút lòng nhân cảm hóa tâm dũng sĩ