Bóng trăng qua cửa

Bình luận Vô danh cư sỹ • 16:30, 07/06/20

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bóng trăng qua cửa bao xuân nhỉ
Lợi-sắc-tình-danh... kể cũng nhàm
Một kiếp bon chen, ngàn kiếp trả
Đời vốn vô thường ai biết chăng?

Bóng trăng qua cửa bao xuân nhỉ
Tham luyến trần ai luống ngậm ngùi
Phỉ chí tang bồng vang bốn cõi
“Hạt bụi tinh cầu” ai thấu chăng?

Bóng trăng qua cửa bao xuân nhỉ
Được mất hơn thua một kiếp người
Quán trọ trần gian bừng tỉnh mộng
Thệ ước năm nào ai nhớ chăng?

Bóng trăng qua cửa bao xuân nhỉ
Xuống ngựa lên xe rộn tứ bề
Nhớ câu: “Đường hẹp người chen lấn
Ngõ Đạo thênh thang hiếm kẻ về”...

Bóng trăng qua cửa bao xuân nhỉ
Một thốn thời gian: thước ngọc lành
Trực chỉ vãng hồi Chân-Thiện-Nhẫn
Xả tận nhân gian một kiếp này

Bóng trăng qua cửa bao xuân nhỉ
Hoàn nguyện hồi thăng há bận lòng
Lục đạo luân hồi không vướng nữa
Du cảnh Bồng Lai ngộ Cố Hương…

Vô danh cư sỹBÀI CHỌN LỌC

Bóng trăng qua cửa