Trận quyết chiến cuối cùng của nước Mỹ
Lui bước hóa ra là tiến lên 
Hoan hô