Keo kiệt hại thân, Thần linh đều minh tỏ
Trí huệ của Lý Nhân Tông về lẽ sinh tử
Linh đan diệu dược: Biết sám hối kịp thời