Đại Đạo trị quốc (P-10): Đạo Trung dung
Làm người tại sao phải có tâm kính sợ