Nga tuyên bố trục xuất 20 nhà ngoại giao Séc
Myanmar xử tử 3 người Trung Quốc