Thời gian vận hành như thế nào?
Bên ngoài vũ trụ là gì?