'Của người phúc ta'! Trung‌ ‌Quốc‌ ‌buộc‌ ‌Ý‌ ‌‌phải‌ ‌‌mua‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌vật‌ ‌tư‌ ‌y‌ ‌tế‌ ‌trước‌ ‌đây‌ ‌Ý‌ ‌viện‌ ‌trợ‌ ‌