Thanh hương nhã cú (P-2): Đạo nghĩa vợ chồng
Thanh hương nhã cú (P-1): Đạo hiếu mẹ cha
Hồn Phan-xi-păng
Keo kiệt hại thân, Thần linh đều minh tỏ
Linh đan diệu dược: Biết sám hối kịp thời