Đời người cái gì có giá trị nhất
Thiện và ác chỉ trong một ý nghĩ
Người vô phúc thường có 3 đặc trưng này
Cố ý gây hấn để học võ công
Quả báo oan nghiệt, “dâm dục” là vong mạng