Truyền‌ ‌thông‌ ‌Mỹ:‌ ‌Nếu‌ ‌Trung‌ ‌Quốc‌ ‌là‌ ‌một‌ ‌doanh‌ ‌nghiệp,‌ ‌'CEO'‌ ‌Tập‌ ‌Cận‌ ‌Bình‌ ‌đã‌ ‌sớm‌ ‌bị‌ ‌sa‌ ‌thải‌ ‌