Thơ: Em biết
Liệu cuối cùng ông Trump có thắng cử không?