Người cao quý rất yên tĩnh
Socrates: Câu chuyện về trí tuệ
Từ bi, trí tuệ và pháp trị