Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con
Thanh hương nhã cú (P-3): Đạo nghĩa anh em
Thanh hương nhã cú (P-1): Đạo hiếu mẹ cha