Việt Nam sắp phát hành tiền ảo?
‘Cuộc đua’ Tiền số đã bắt đầu?