Thơ: CHẤP TRƯỚC
Đức và Tiền, cái nào quan trọng hơn?