Đời người cái gì có giá trị nhất
Thiện lương đáng giá bao nhiêu