Trong âm nhạc quan trọng nhất là phẩm đức
Xem Thần Vận. Bài 7: Tân Thiên
Xem Thần Vận. Bài 6: Đóa hoa Ưu Đàm
Xem Thần Vận. Bài 5: Nhắc bạn
Xem Thần Vận. Bài 4: Trăng đón bạn
Xem Thần Vận